Search Site

Uitgebreid zoeken
Chat met ons

Disclaimer Gebruiksvoorwaarden / Privacy Policy / AVG

FREZON VOF

Disclaimer Gebruiksvoorwaarden/Privacy Policy/AVG

Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan moet u de informatie aangeboden via deze website niet gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan FREZON VOF niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde door ons worden gewijzigd. FREZON VOF is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

FREZON VOF beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

FREZON VOF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FREZON VOF. FREZON VOF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie bij FREZON VOF of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van FREZON VOF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van FREZON VOF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FREZON VOF.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. FREZON VOF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy (verwijzing)
Inzake de behandeling van uw persoonsgegevens is de privacy policy van FREZON VOF van toepassing.

Nietigheid
Zijn of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende geldige gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Wij wijzen u erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door FREZON VOF kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Vragen over gebruiksvoorwaarden
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden kunt u via info@frezon.nl contact met FREZON VOF opnemen. FREZON VOF zal daarop alsdan zo spoedig mogelijk reageren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Informatie op deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Privacy Policy
FREZON VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. FREZON VOF committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en heeft adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens. U kunt de FREZON VOF website overigens bezoeken zonder enige persoonlijke informatie aan FREZON VOF te verschaffen.

Persoonsgegevens
Om uw vragen en uw eventuele opdrachten correct te kunnen afhandelen, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere daartoe van belang zijnde gegevens door FREZON VOF gevraagd. Ook kan FREZON VOF uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van statistische analyses,fraudepreventie en om u te informeren over nieuwe door FREZON VOF geleverde producten, diensten en aanbiedingen. Uiteraard worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). FREZON VOF zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, tenzij: (1) deze derden worden ingeschakeld bij de afhandeling van uw vragen en/of uw eventuele opdrachten (2) als dit noodzakelijk is om uw rechten en/of de rechten van FREZON VOF te beschermen, alsmede (3) wanneer FREZON VOF hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wanneer u internationale betalingen verricht met behulp van het bankiersnetwerk SWIFT, kunnen uw persoonsgegevens door Amerikaanse autoriteiten worden ingevorderd in het kader van terrorismebestrijding.

Transactiegegevens
Als u een financiële transactie via onze website uitvoert, worden de verzamelde gegevens slechts gebruikt om uw transactie uit te voeren en om een beeld te krijgen van uw (mogelijke) wensen. Deze gegevens helpen FREZON VOF om de website en het product- en dienstenaanbod beter aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Elektronische nieuwsbrieven en alerts Op de FREZON VOF website kunnen wij mogelijkheden bieden om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven en/of alerts. In dat geval ontvangt u periodiek per e-mail of SMS de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij aanmelding opgeeft, worden gebruikt voor personalisatie van de bedoelde boodschappen en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te kunnen stemmen.

Inzage, correctie en wijziging persoonsgegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via info@frezon.nl op de hoogte stellen. FREZON VOF zal dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie, zal FREZON VOF zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel tot correctie of verwijdering van betreffende persoonsgegevens uit onze database.

Hyperlinks
De website van FREZON VOF kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites worden weliswaar getoetst op betrouwbaarheid, maar FREZON VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website www.frezon.nl.

Cookies
Om u bij het bezoek aan de website van FREZON VOF te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' te selecteren of de 'cookies off' button aan te klikken. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Voice-logging
FREZON VOF kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. FREZON VOF neemt telefoongesprekken op als dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heeft u het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

Wijzigingen Privacy Policy
FREZON VOF behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. U wordt geadviseerd periodiek de privacy policy op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze privacy policy printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Vragen over Privacy Policy
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacy policy en/of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via info@frezon.nl contact met FREZON VOF opnemen. FREZON VOF zal daarop alsdan zo spoedig mogelijk reageren

AVG
FREZON VOF FREZON VOF, gevestigd aan Hornweg 28
1721 CV Broek op Langedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.frezon.nl Hornweg 28
1721 CV Broek op Langedijk +31723030350

Niels Zonneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van FREZON VOF Hij/zij is te bereiken via info@frezon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FREZON VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres (zie opmerking m.b.t. Google Analytics, onderaan)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frezon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FREZON VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- FREZON VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- FREZON VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
FREZON VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FREZON VOF) tussen zit. FREZON VOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Google Analytics (zie opmerkingen onderaan)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

FREZON VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij bestellingen:
Bedrijfs / Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke verplichting bewaren van facturen voor de Belastingdienst

Bij offerteaanvraag:
Bedrijfs / Persoonsgegevens > ... jaar > Termijn voor het sturen van reminders en / of overleg met klant over aanvraag.


Delen van persoonsgegevens met derden:

FREZON VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FREZON VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

FREZON VOF deelt uw opgegeven NAW gegevens met de leverancier(s) / producent(en) van het product / de producten die u bij ons bestelt heeft, indien de leverancier(s) / producent(en) het eindproduct rechtstreeks naar het opgegeven adres verzendt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FREZON VOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FREZON VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FREZON VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frezon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FREZON VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FREZON VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@frezon.nl

Met websitebouwer Promidata is een verwerkingsovereenkomt afgesloten. Indien gewenst kan deze informatie inzichtelijk worden gemaakt.


Google Analytics

- Wij hebben met Google op 22-5-2018 een bewerkingsovereenkomst gesloten. 

- Wij verwerken Google Analytics-cookies persoonsgegevens van websitebezoekers zonder hun voorafgaande toestemming.

- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres van de bezoekers van onze website gemaskeerd.

- 'Gegevens delen' met Google is uitgezet.

- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 Deze bedrijven gingen u voor: 

Rabobank logoArend Auto Logo

 

totaal 94% tevreden klanten op basis van 303 beoordelingen via KiyOh

 

 

Back to top