• Direct offerte
  • Op factuur bestellen mogelijk
  • Wij verzenden naar uw relaties                                
    Klantervaring:
    9.2
Search Site

Uitgebreid zoeken
Chat met ons

Disclaimer Gebruiksvoorwaarden / Privacy Policy

FREZON VOF

Disclaimer Gebruiksvoorwaarden/Privacy Policy

Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan moet u de informatie aangeboden via deze website niet gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan FREZON VOF niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde door ons worden gewijzigd. FREZON VOF is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

FREZON VOF beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

FREZON VOF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FREZON VOF. FREZON VOF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie bij FREZON VOF of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van FREZON VOF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van FREZON VOF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FREZON VOF.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. FREZON VOF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy (verwijzing)
Inzake de behandeling van uw persoonsgegevens is de privacy policy van FREZON VOF van toepassing.

Nietigheid
Zijn of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende geldige gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Wij wijzen u erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door FREZON VOF kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Vragen over gebruiksvoorwaarden
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden kunt u via info@frezon.nl contact met FREZON VOF opnemen. FREZON VOF zal daarop alsdan zo spoedig mogelijk reageren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Informatie op deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Privacy Policy
FREZON VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. FREZON VOF committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en heeft adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens. U kunt de FREZON VOF website overigens bezoeken zonder enige persoonlijke informatie aan FREZON VOF te verschaffen.

Persoonsgegevens
Om uw vragen en uw eventuele opdrachten correct te kunnen afhandelen, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere daartoe van belang zijnde gegevens door FREZON VOF gevraagd. Ook kan FREZON VOF uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van statistische analyses,fraudepreventie en om u te informeren over nieuwe door FREZON VOF geleverde producten, diensten en aanbiedingen. Uiteraard worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). FREZON VOF zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, tenzij: (1) deze derden worden ingeschakeld bij de afhandeling van uw vragen en/of uw eventuele opdrachten (2) als dit noodzakelijk is om uw rechten en/of de rechten van FREZON VOF te beschermen, alsmede (3) wanneer FREZON VOF hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wanneer u internationale betalingen verricht met behulp van het bankiersnetwerk SWIFT, kunnen uw persoonsgegevens door Amerikaanse autoriteiten worden ingevorderd in het kader van terrorismebestrijding.

Transactiegegevens
Als u een financiële transactie via onze website uitvoert, worden de verzamelde gegevens slechts gebruikt om uw transactie uit te voeren en om een beeld te krijgen van uw (mogelijke) wensen. Deze gegevens helpen FREZON VOF om de website en het product- en dienstenaanbod beter aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Elektronische nieuwsbrieven en alerts Op de FREZON VOF website kunnen wij mogelijkheden bieden om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven en/of alerts. In dat geval ontvangt u periodiek per e-mail of SMS de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij aanmelding opgeeft, worden gebruikt voor personalisatie van de bedoelde boodschappen en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te kunnen stemmen.

Inzage, correctie en wijziging persoonsgegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via info@frezon.nl op de hoogte stellen. FREZON VOF zal dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie, zal FREZON VOF zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel tot correctie of verwijdering van betreffende persoonsgegevens uit onze database.

Hyperlinks
De website van FREZON VOF kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites worden weliswaar getoetst op betrouwbaarheid, maar FREZON VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website www.frezon.nl.

Cookies
Om u bij het bezoek aan de website van FREZON VOF te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' te selecteren of de 'cookies off' button aan te klikken. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Voice-logging
FREZON VOF kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. FREZON VOF neemt telefoongesprekken op als dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heeft u het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

Wijzigingen Privacy Policy
FREZON VOF behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. U wordt geadviseerd periodiek de privacy policy op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze privacy policy printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Vragen over Privacy Policy
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacy policy en/of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via info@frezon.nl contact met FREZON VOF opnemen. FREZON VOF zal daarop alsdan zo spoedig mogelijk reageren

 Deze bedrijven gingen u voor: 

Rabobank logoArend Auto Logo

 

totaal 92% tevreden klanten op basis van 239 beoordelingen via KiyOh

 

 

Back to top